24 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30635

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,

b) Çocuk eğitimi: 0-6 yaş arası çocukların yetenekleri, bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri dikkate alınarak en sağlıklı ve nitelikli şekilde zihinsel, dil, sosyal, fiziksel, duygusal yönden gelişimlerinin sağlanarak, 7-18 yaş arası çocukların akademik becerilerinin, çok yönlü gelişimlerinin ve olumlu karakter oluşumunun temellerinin atıldığı, ebeveynlerin ve eğitimcilerin etkili olduğu eğitimi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Program Koordinatörü: Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından seçilen, merkezin faaliyet alanına ilişkin eğitim programlarından sorumlu olan ve programı yürüten kişiyi,

f) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları ile Yönetim Organları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de, 0-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, çocuk sağlığı ve eğitimi konularında araştırmalar yapmak, 7-18 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini, gelişimlerini ve akademik becerilerini desteklemek ve çocuklarla ilgili konularda araştırma faaliyetleri yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde, çocuk eğitimi alanında çalışan meslek uzmanlarına, eğitim araştırmacılarına, ebeveynlere, öğrencilere ve ailelere eğitsel destek sağlamak, yeterliklerini artırmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına, bilimsel dayanaklarının ve misyonunun topluma yayılmasına ve bilimsel yöntemlerle erken yaşta tanışan 21. yüzyıl öğrenenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

ç) Meslek uzmanları ve program öğretmen adayları ile birlikte bölgenin eğitim çağı çocuklarının eğitsel, sağlık ve hukuki konularda sorunlarını tespit etmek, var olan sorunların giderilmesine yönelik ülkemizdeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeni projeler üretmek ve bilimsel çalışmalar ve organizasyonlar yaparak üniversite-toplum arasında bağ kurmak.

d) 0-6 ve 7-18 yaş arası çocukların, yaparak yaşayarak eğlenerek öğrenebilecekleri etkileşimsel ortamlarda; gelişimlerinin desteklenerek, sinerjik ve eleştirel düşünebilen, problem çözme ve bilimsel araştırma yetisi yüksek, yaratıcı, sorgulayıcı, meraklı birer birey olmalarını hedeflemek.

e) Meslek uzmanları ve program öğretmen adayları ile birlikte üstün yetenekli ve özel gereksinimli çocukların tespit edilerek, ilgi ve yeteneklerine uygun biçimde yönlendirilmelerini sağlamak, çocukları yaşamsal beceriler yönünden desteklemek ve özel çocuklar için çeşitli proje ve yenilikçi eğitsel araştırmalar yapmak.

f) 0-6 ve 7-18 yaş arası çocuklara yönelik bilim, sanat, spor, kültür, özel yetenek gibi konularda her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek.

g) Merkezin çalışma konularına paralel olarak meslek uzmanlarına, eğitimcilere ve öğretmen adaylarına yönelik eğitim, kurs, seminer, sertifika programları, atölyeler, bilimsel çalışma ve etkinlikler düzenlemek ve diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Bilim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dâhil yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine yenisi görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantı düzenlenebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yürütülen programlara katılacak çocuk, genç ve eğitimcilerin seçim ölçütlerini ve etkinlik takvimini belirlemek.

ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile bütçesini düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve danışıldığında görüş bildirir.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen Üniversite içinden yedi ve Üniversite dışından üç olmak üzere toplam on üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda bulunmak.

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilim Kurulu

MADDE 13 – (1) Bilim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda yürütülecek programların bilimsel içeriğini oluşturur, ders programını belirler ve gelen önerileri değerlendirir.

(2) Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak belirlenen her çalışma alanından en az üç ve en çok beş üyeden oluşur.

(3) Bilim Kurulu her yıl en az iki defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Bilim Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Bilim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili açılacak programları bilimsel açıdan incelemek; uygulanan mevcut programların aksayan yanlarını gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Gerektiğinde Danışma Kurulu ile bilgi alışverişinde bulunarak yeni programlar oluşturmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yürütülen programlarla ilgili olarak faaliyetlerin daha etkin ve yararlı bir şekilde yürütülmesi için öneriler sunmak.

Program Koordinatörlüğü

MADDE 15 – (1) Program Koordinatörü, Bilim Kurulu ve Merkez müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların yürütülmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Program Koordinatörünün görevleri

MADDE 16 – (1) Program Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu programın uygulanması süresince çocukların, gençlerin ve eğitimcilerin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almak.

b) Sorumlu olduğu program ile ilgili olarak eğitsel araç ve gereçlerini programdan önce kontrol etmek.

c) Sorumlu olduğu programın içeriğini ve aşamalarını oluşturarak, eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirleyerek Bilim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Bilim Kurulunun onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmek.

d) Bilim Kurulu ile program eğitmenleri arasında iletişimi sağlamak.

e) Programın yürütülmesi sırasında kullanılacak olan dersliklerin, öğrenci laboratuvarlarının, atölyelerinin, spor salonlarının ve her türlü açık-kapalı alanlarının özenli/etkin/verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

f) Programın aksayan yanlarını Bilim Kuruluna bildirerek programın geliştirilerek güncellenmesine katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Eleman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünyesindeki derslikler, öğrenci laboratuvarları, atölyeler, spor salonları ve her türlü açık-kapalı alanlar Merkezin kullanımı için tahsis edilebilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.