24 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30635

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve mevcut (b) bendi (c) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“a) Dönem I, II, III’te ders grubu sonu sınavı ve yıl sonu genel sınavı veya bütünleme sınavlarında alınan sınav notları, başarı notunu belirler. Bir ders grubu içindeki ders veya ders gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci baraja tabi ders veya ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az % 50’sini almak zorundadır, aksi halde puan düşürme işlemi yapılır. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından % 50'den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50'si arasında kalan fark, ders grubu sınavı toplam notundan düşülür. Yıl sonu genel sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen (F2) veya başarısız olan (F3) öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına alınır. Yıl sonu geçme notu, ders grupları notlarının ortalamasının % 60’ı ile yılsonu genel sınavı notu ya da bütünleme sınavı notunun % 40’nın toplamı ile bulunur.”

“b) Dönem I-II-III’te her kurul için kurul notu, hekimlik uygulamalarına giriş sınav notları ortalamasının %5’i, ders kurulu sonu sınavı notlarının ortalamasının %90’ı ve yıl içerisinde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Küçük Grup Çalışması (KGÇ), Ödev-Sunum-Geribildirim (ÖSG) gibi öğrenci merkezli ekip çalışmasına dayalı eğitim metotlarından elde edilen puanların ortalamasının %5’i toplanarak belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Dönemin başarılmış olması için yılsonu geçme notu olarak 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Her bir ders grubu sınavından en az 60 puan almak kaydıyla ders grubu sonu sınavlarının puan ortalaması 70 ve üzerinde olan ve bu nedenle yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenciler için yılsonu geçme notu, ders grubu sonu sınavlarının puan ortalamasıdır. Bu öğrenciler yılsonu genel sınavına girdikleri takdirde yılsonu geçme notu hesaplanırken, öğrencinin son girdiği sınav dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Yıl sonu genel sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda tüm ders gruplarını kapsayan pratik/uygulama ve teorik sınavdır.”

“h) Ders grubu: Dönem I, II ve III’te eğitim-öğretimin bilimsel bütünlük içinde verildiği birden fazla dersten oluşan eğitim-öğretim sürecini ifade eder; ders grubu sonu sınavı ise bu süreç sonundaki sınavdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul bütünleme sınavı, staj bitiminden sonra, en az 15 gün arayla iki kere yapılır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dönem I, II ve III'te öğretim, ders kurulları şeklinde yapılır. Dönem sonundaki final ve bütünleme sınavlarına girebilmek için dönem boyunca verilen teorik ve pratik derslerin %80’ine devam zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; final ve bütünleme sınavlarına giremez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, geçici madde 1 inci ve 61 inci maddelerinde yer alan “Erzincan Üniversitesi” ibareleri “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2017

30226