24 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30635

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevleri ve çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden arttırmak.

b) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışı proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak.

ç) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

e) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.

f) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.

g) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.

ğ) Üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

h) Ulusal ve uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak.

2) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak.

3) Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak.

4) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak.

5) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak.

6) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri oluşturmak.

7) Üniversite öz kaynakları dışında bulunan fon kaynaklarına yapılan tüm proje başvurularının kayıt altına alınmasını sağlamak, gerekli istatistiki verileri oluşturmak.

8) Üniversite öğretim elemanlarının uzmanlık alanına yönelik proje yürütücüsü, danışmanı ve araştırıcısı havuzu oluşturmak.

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini arttırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

2) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak.

3) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.

4) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.

5) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:

1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak.

2) Üniversitenin yer aldığı projelerle ilgili bilgilere ilişkin veritabanı oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayınlamak.

3) Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve önerilerde bulunmak.

4) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Müdürün yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak ve yaptırmak.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık bütçe önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere personel seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak.

g) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe önerilerini ve faaliyet raporlarını inceleyerek Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirlemek.

ç) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

d) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek.

e) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak.

f) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Müdür birim sorumlusunu belirler. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.