23 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30634

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programı için azami öğrenim süresi altı yarıyıldan oluşan üç yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için Senato tarafından belirlenen gerekli akademik ortalamanın sağlanması; seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın mezuniyet için gerekli not ortalamasının altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için Senato tarafından belirlenen gerekli akademik ortalamanın sağlanması; seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın mezuniyet için gerekli not ortalamasının altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/5/2017

30071

2-

22/11/2017

30248

3-

4/6/2018

30441