23 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30634

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler.

b) Tasarım, plan, proje, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, restorasyon, peyzaj, deney, değerleme, ekspertiz, teknik kontrol, kalite kontrol, standartlara uygunluk kontrolü, fizibilite etüdü, sentez, analiz, tetkik, ölçme, ölçü ayarı, kalibrasyon ve diğer mal ve hizmet üretimleriyle bunlara ilişkin işler.

c) Faaliyet alanıyla ilgili olarak her türlü basım ve yayım işleri.

ç) Sportif alanlarda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetler.

d) Havacılık ve uzay alanında; her türlü kurs-seminer düzenlenmesi, bakım-onarım, genel havacılık ve eğitim amaçlı ticari hava taşımacılığıyla bunlara ilişkin işler.

e) Proje hazırlama, rapor verme, bilgisayar hizmetleri, danışmanlık, kültür, sanat, eğitim-öğretim, sertifika, test, anket, tanıtım programlarının; hazırlanması, uygulanması, organizasyonu, ölçme ve değerlendirilmesiyle bunlara ilişkin işler.

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs vb. bilimsel etkinliklerin gerektirdiği her türlü hizmetler.

(2) İşletme, Rektörün iznini önceden almak koşuluyla faaliyet alanına giren iş ve hizmetlerin satılmasını ve/veya pazarlamasını yapabilir.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek 3 kişi ve 1 muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, ilgili rektör yardımcısının çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.