23 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30634

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli  ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Kurul tanımı yürürlükten kaldırılmış ve Kurum tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurula” ibaresi “Kuruma” ve aynı fıkrada yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurula” ibaresi “Kuruma” ve aynı fıkrada yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 8,92 TL; şarap ve aromatize şarap için 14,86 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 47,83 TL; distile alkollü içkiler için 101,03 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 17.829 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 29.714 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 47,83 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

İzin bedelleri, firmalara tebliğ tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde Kurum hesabına yatırılır. Bedeli süresi içerisinde yatırmayan firmaların izinleri iptal edilmiş sayılır.

Bu bedeller, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 6 – 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen bedeller 2018 yılı için geçerlidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/9/2002

24888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2002

24980

2-

4/6/2003

25128

3-

30/12/2003

25332

4-

23/5/2004

25470

5-

15/2/2005

25728

6-

7/11/2006

26339

7-

12/7/2007

26580

8-

18/12/2010

27789

9-

26/12/2012

28509

10-

23/1/2013

28537

11-

4/4/2013

28608

12-

17/6/2014

29033

13-

31/12/2015

29579