22 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30633

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 18 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fiillerde bulunulduğunun yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilmesi, sertifikanın verilmesine esas olan şartların faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlamını taşır. Bu durumda herhangi bir yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifika Kurul tarafından iptal edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Taahhütname sunulması

Geçici Madde 12 – İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri tarafından Ek-8’de yer alan taahhütnamenin yeni şekli bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgili dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi taahhütnamenin yeni şeklini süresi içerisinde sunmayan sertifika sahiplerinin taahhütnameyi sunana kadar yeni proje dosyalarını kabul etmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız