22 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30633

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE

ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.