Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından:

RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların Resmî Gazete’de yayımlanan ilanlarının ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife; 22/11/2018 tarihli ve 358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Gazete Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücretlendirme esası

MADDE 3 – (1) Resmî Gazete’de yayımlanan ilanların yayım ücreti; Resmî Gazete’nin sayfa düzeni ve satır sayısı esas alınarak belirlenir. Resmî Gazete’nin bir sayfası, elli satır olarak kabul edilir. En az bir sayfa yayımlanan ilanlar ile tam sayfa olmamakla birlikte sayfada tek başına yayımlanan ilanlar sayfa esasına göre ücretlendirilir. Resim, tablo ve benzeri satır sayısı ile hesaplanamayan ilanlar kapladıkları sayfa sayısına göre ücretlendirilir.

Yayım ücreti

MADDE 4 – (1) İlanların satır ücreti; 10/12/2018 tarihli ve 453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî İlan Fiyat Tarifesine uygun olarak 15 TL’dir.

Ödeme

MADDE 5 – (1) İlan ücreti, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından gönderilen yazı esas alınarak ödenir. Resmî Gazete ilan ücretinin ödenmesinde ayrıca fatura aranmaz.

(2) İlan ücreti, Başkanlık tarafından gönderilen yazının teslim alınmasından itibaren yazıda belirtilen usule göre ödenir.

Sayfa düzeni ve ilanların gönderilmesi

MADDE 6 – (1) Resmî Gazete’de yayımlanmak için gönderilen ilan metinleri; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne hitaben “MS Word/Excel” formatında, “9 punto Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak KEP üzerinden “cumhurbaskanligi@hs01.kep.tr” adresine elektronik olarak ya da “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/Ankara” adresine CD’ye kaydedilerek yazı ekinde posta yoluyla gönderilir.

(2) İlanlar aslına uygun olarak yayımlanır.

İade ve erteleme

MADDE 7 – (1) Resmî Gazete’de yayımlanmak için gönderilen ilanlardan;

a) Türkçe imla ve anlatım kurallarına uymayan,

b) 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gönderilmeyen,

c) Kurum ve konu başlığı olmayan,

ç) İçeriği 6 ncı maddede belirtilen sayfa düzeni kurallarına uymayan,

d) İçeriği Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmayan,

ilanlar iade edilir.

(2) Resmî Gazete Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; süreli ilanlar, yayımlanması talep edilen tarihten en az beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Aksi takdirde ilgili ilanın yayımlanması ileri bir tarihe ertelenebilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür.