21 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30632

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2019 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.421.438

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.599.117

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.776.799

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

707

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.