21 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30632

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI

HAKKINDA KANUN)’NUN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA

2019 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU
MADDESİNİN
İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

911.225

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

781.046

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

911.225

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.301.750

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.301.750

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

1.562.103

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi

1.562.103

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.