20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30631

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“ıııı) At sahibi primi: Yıllık yarış programı genel hükümleri doğrultusunda, dereceye giren atların sahibi/sahiplerine verilen primi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Atlarda kullanılan aksesuarlar ve diğer malzemelerin renkleri at sahibinin formasının renklerinden birisi ile aynı olmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından malvarlığının belirlenmesi hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece atanan tereke temsilcisinin, yetki belgesi ile tayin ettiği kişi adına koşmaya devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Bir sene önceki yarış gelirinin % 40’ından az olmamak koşuluyla ayrılan yıllık toplam ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara yarış ikramiyesi, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır.

a) Koşularda dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100’ünü, doğduğu yıl içinde Türkiye’ye getirilen ve sonrasında ithal işlemleri tamamlanan atlar ise % 75’ini alırlar. Ancak doğduğu yıl içerisinde ithal edilen atlar, katıldıkları orta vadeli uluslararası koşularda o koşu için konulan ikramiyenin % 100’ünü alırlar.

b) Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atları ve Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz atları da koştukları koşularda konulan ikramiyelerin %100’ünü alırlar.

(2) Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa her koşu türü için yıllık yarış programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. Birincilik ikramiyesinin dışında, ikinciye birincilik ikramiyesinin % 40’ı, üçüncüye % 20’si ve dördüncüye de % 10’u kadar ikramiye verilir. Ancak uygulama koşulları yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilmek suretiyle koşunun beşincisine de birincilik ikramiyesinin %5’ inden fazla olmamak şartıyla ikramiye verilebilir.

(3) Yetiştiricilik primi; atlara verilen yarış ikramiyesi ve at sahibi priminin toplamının % 10’undan az ve % 25’inden çok olamaz. Yetiştiricilik priminin koşuların şartlarına göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.

(4) Kupa ve sair ödüller, vadeli koşularda kaydiye ve taksit toplamı, açık koşularda kaydiyeler ve varsa taksit toplamı, birinci gelen atın ikramiyesine ilave edilir.

(5) Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme esasları Yarış Müessesesince düzenlenir.

(6)Yetiştiricilik primi; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (vvv) ve (yyy) bentleri ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak, katıldıkları koşularda üzerine yetiştiricilik primi konulan derecelere giren;

a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’ de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen atlara,

b) Yabancı ülkede, tay doğmadan satın alınan kısraktan doğan, stud-book sertifikasında Türk yetiştiricisinin ismi yetiştiricilik sütununa yazılı ve tayın doğumundan önce anasının satın alındığı ülkenin yetkili birimince belgelenmiş, tayın doğduğu yıl içerisinde annesiyle birlikte Türkiye’ye getirilerek, tayın bir yıl içerisinde ithalat işlemlerinin tamamlanması, annesinin ise aynı yıl içerisinde ithalat işlemlerine başlanmış olması halinde, hak edilen ikramiye tutarı üzerinden,

yetiştiricilik primi ödenir.

(7) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 25 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ithal edilen atlara, bu fıkranın (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere yetiştiricilik primi ödenmez.

(8) Bir koşuda, üzerine at sahibi primi konulan dereceleri elde eden atın sahibine/sahiplerine, at sahibi primi ödenir. At sahibi primi, atlara verilen yarış ikramiyesinin % 10’unundan az ve % 50’sinden çok olamaz. At sahibi priminin koşulara göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına “At sahibi primi ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yarışlarla ilgili kararlar ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olup da bildirimi gerekli olan diğer hususlar, hipodromlarda ilan tahtasına asılarak veya günlük resmi programlara yazılarak veya internet sitesinde ilan edilerek duyurulur. Yasaklı madde ve uygulama muayenelerine ilişkin sonuçlar hem ilan tahtasına asılarak hem de internet sitesinden duyurularak ilan edilir. Bu şekilde duyuru ve bilgilendirme yapılmış olması tebligat hükmündedir. Bu şekilde yapılan duyurular gerektiğinde bir tutanakla tespit edilebilir.”

“(3) Yarış atlarının şecereleri, yarış hayatları boyunca elde ettikleri koşu dereceleri, kazandıkları ikramiye ve buna bağlı feri kazançlar, at sahiplerinin sahibi oldukları atların ve toplam kazançlarının bilgisi; antrenör, apranti, jokey ve seyislerin bu Yönetmelikte tanımı yapılan meslekleri mucibince elde ettikleri kazanç bilgileri ve gerekli görülen sair bilgiler yarış müessesesinin internet sitesi ve diğer iletişim mecralarında yayımlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“15 gün ve daha az süre ile sanat icra etmek isteyenler bu hüküm kapsamında değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinin başına “At sahibi primi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “otuzbeş” ibaresi “otuz”, (ç) bendinde yer alan “155” ibaresi “165” olarak değiştirilmiş olup üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Aralık” ibaresi “Ağustos”, ikinci cümlesinde yer alan “Ocak” ibaresi “Eylül” olarak değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “anlaşmalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “Temmuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Haziran ayı sonunda” ibareleri “Temmuz ayı başında” olarak ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kurstaki işleri aksatmayacak şekilde 1. sınıf kursiyerlere Şubat ve Mayıs ayları içerisinde, 2. sınıf kursiyerlere Şubat ve Temmuz ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim ve öğretim yılı iki dönemden oluşur. Birinci dönem Eylül-Şubat ayları arası olup, ikinci dönem Mart-Temmuz ayları arasıdır. Dönem ara sınavları Kasım/Mayıs ayları içinde yapılır. Final sınavı dönem sonlarında yapılır. Kursiyerlerin başarı durumlarını gösteren karneler Şubat ve Temmuz aylarında verilir.”

“(4) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve aşağıdaki karşılıkları beşlik not sistemi ile karneye geçirir. Kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden veya ikinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci sınıfların bir üst sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir. Kursiyerler, mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde birinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçemezler, iki dönem ortalaması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine, diğer derslerden en az iki not baremine ulaşamadıkları takdirde sınıf geçemezler. Not baremleri aşağıdaki gibidir:

Not Baremleri:

85-100=5= Pekiyi

70-84=4= İyi

55-69=3= Orta

45-54=2= Geçer

25-44 =1= Zayıf

0-24=0= Yetersiz”

“(6) Apranti kursiyerlerin kurstaki başarıları ve disiplin durumları öğretmenler tarafından apranti izleme raporu ile dört ayda bir velilere bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin % 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin %5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin % 50’sini alırlar. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerlidir. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı % 5’ten, apranti prim oranı ise % 2,5’ten az olamaz. Noterlikçe onaylanmış özel anlaşmaların bir örneği at sahipleri tarafından Yarış Müessesesine verilir. Yukarıda belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız prim yüzdeleri limitler dahilinde 0,50 ve katları şeklinde uygulanır.

(3) Jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri hesaplanırken, yalnızca ikramiye dikkate alınır. At sahibi primi, yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ilişkin primleri, ikramiyeden kesilerek Yarış Müessesesince ödenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“At sahibi belgesinin geri alınması ve vize edilmesi

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgesi alanların bu belgeleri;

a) 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,

b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması,

c) At sahibi ve vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması, durumlarında Yarış Müessesesinin kararı ile iptal edilir ve geri alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişilerin herhangi bir şekilde at sahibi belgesine sahip olduklarının tespiti durumunda, 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen bu durumları devam ettiği sürece at sahibi belgeleri geçici olarak askıya alınır. Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleri doğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez. At sahibi belgesini vize ettirmek için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi ve Yarış Müessesesinin istediği diğer belgeler ile birlikte her yılın Kasım ayı içerisinde Yarış Müessesesine başvurulmalıdır. Bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/5/2011

27937

2-

29/2/2012

28219

3-

4/12/2012

28487

4-

23/6/2018

30457