19 Aralık 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30630

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan ve Şube Müdürü: Merkezin Birim, Çalışma ve Proje Grubu Yöneticilerini,

b) Çalışma ve proje grupları: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma ve proje gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

f) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Artvin ili Merkez ilçesinde, Üniversite tarafından botanik bahçesi kurulması amacı ile ayrılmış ve tahsis edilmiş alanda; botanik bahçesi ve Merkez için gerekli fiziki altyapıyı oluşturmak; sonrasında Merkezin gelişimini sağlamak.

b) Artvin ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

c) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.

ç) Tıbbî, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

d) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir bitki türlerinin alan dışında ve alan içinde koruma faaliyetlerine destek vermek.

e) Doğal biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini içeren florayı araştırmak; uluslararası anlaşmalar gereği olarak habitatları, canlı türlerini ve gen havuzunu koruma altına almak; bunların sergilenmesi için herbaryum, müze, arboretum ve sera kurmak; biyolojik çeşitliliği, genetik çeşitliliği biyokimyasal ve biyoteknolojik bakımdan karakterize edecek veri tabanları oluşturmak; coğrafi bilgi sistemleri oluşturarak ekoturizme katkıda bulunmak ve alanında referans merkezi haline gelmek.

f) Bitkilerin tohum ve gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

g) Artvin ve çevresinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Artvin ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek.

f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müzesinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı veya zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye kazandırılması konusunda faaliyet göstermek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müzeleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve ilgili kişilere eğitim vermek ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

j) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde bulunan ve bitki alanında eğitim gören öğrencileri ve araştırmacıları bir merkez bünyesinde toplamak, ortak katma değeri yüksek bilimsel çalışmalar yapmak.

l) Dünyadaki ve ulusal bilimsel çalışmalar ışığında doğal, kültürü yapılan, kaybolma tehlikesi altındaki endemik ve endemik olmayan nadir bitki türlerini korumak, üretmek, herbaryum ve koleksiyon parselleri oluşturarak tohum, doku ve gen bankaları oluşturmak.

m) Endüstriyel öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik isteklerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları araştırıcı ve üreticilere sunmak.

n) Ekonomik değeri haiz bitkilerin bitki doku ve hücre kültürü yöntemleri ile bitki ve sekonder metabolit üretimleri için araştırmalar yapmak, elde edilen ürünleri sektöre sunmak.

o) Bilimsel ve sektöre yönelik çalışmalar için ekonomik değeri haiz bitkilerin analiz ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli labotaruvarları ve üretim tesislerini kurmak.

ö) Endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak.

p) Ülke ve bölge genelinde ekonomik değeri haiz bitkilerin üretimi, ticareti ve endüstriye kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak.

r) Endüstriyel ve ekonomik bitkiler alanında faaliyet gösterilen ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliği, danışmanlık ve ortak çalışmalar yapmak.

s) Botanik bahçesi ve bitkiler alanında bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel platformlarda, kitap, dergi, kongre, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak.

ş) Bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına yönelik bilimsel sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemek.

t) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Çalışma Birim ve Bölümleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Merkeze Bağlı Birim ve Bölümler.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda yetkin, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde Müdür yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

d) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektöre teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

e) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dahil en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

 (2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı Başkanlığında; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Rektör tarafından Üniversite içerisinde değişik birimlerde görev yapan personeller, resmi kurum ve özel sektör temsilcileri, vakıf, dernek, kulüp ve benzeri organizasyonlardaki kişiler arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Başkanın daveti üzerine toplanır. Başkan; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birim, bölümler ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde aşağıdaki birimler oluşturulabilir:

a) Sorumlularının unvanı “Şef” olan Muhasebe, Satın Alma, İşletme ve Pazarlama, İdari İşler, Arşiv, Kütüphane, Güvenlik, İç ve Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Hukuk İşleri birimleri.

b) Sorumlu Yöneticilerinin unvanı “Başkan” olan; İdare ve Kurumsal Hizmetler Bölümü, Bitki Bilimleri Bölümü, Ziyaretçi Hizmetleri-Eğitim ve Kurslar Bölümü, Mülk ve Tesisler Yönetimi Bölümü, Bitki Sağlığı Bölümü, Bilimsel Tarım Bölümü, Tohum Bankası ve Gen Merkezi Bölümü, Doğal ve Egzotik Kolleksiyonlar Bölümü, Çiçekçilik Araştırma ve Geliştirme Bölümü, Uluslararası Herbaryum Bölümü, Botanik Bahçesi Vakfı.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili ilave birimler, bölümler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Yeni bölümler, birimler, çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur.

(3) Bu birimlerde görev alacak kişiler Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile uygun görülen süre kadar görevlendirilir. Süresi biten yöneticiler aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları en az lisans mezunu olan tercihen orman mühendisi, peyzaj mimarı, biyolog veya kimyagerler arasından akademik ve idari personel tarafından seçilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

(5) Birim ve Bölüm Başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

(6) Çalışma ve proje grubu çalışanları (üyeleri), tercihen orman mühendisi, peyzaj mimarı, biyolog veya kimyagerler arasından veya bu bölümlerde lisans veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.