17 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30628

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (DÜ-YABANMER): Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaban hayvanları açısından Dünya ve ülkemiz için önemli bir yere sahip olan Dicle havzasında yaşayan türlerin belirlenmesi, koruma altında bulunan türlerin korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, hastane, laboratuvar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, profilaktik önlemlerin alınması ve yeniden doğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların kurulmasını temin etmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dicle havzasında bulunanlar olmak üzere yaban hayvan türlerini belirlemek.

b) Yaban hayvanları alanında bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek.

c) Yaban hayvanlarının profilaktik ve medikal tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış memeli, kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarını koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon merkezi açmak.

d) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, uygulama ve araştırma merkezleri, dernekler, istasyonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile işbirliği yapmak.

f) Yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Yaban hayvanları ile ilgili kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşür, film, slayt, belgesel ve benzerlerini hazırlamak.

ğ) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim almakta olan üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü programların oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanları için insan kaynağı oluşturmak.

h) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını kullanarak eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere yönelik doğa koruma tabanlı eğitimler gibi alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

ı) Doğada yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan yaban hayvanları için barındırma imkânı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

d) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinin her birinden Yönetim Kurullarınca seçilen birer üye, Rektör tarafından Merkezin amaçları ile ilgili konularda çalışan en çok üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu toplantısına gerekli görülmesi halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde de katılımcı davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan, Merkezde görevli Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin; akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.