16 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30627

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FINDIK VE DİĞER SERT KABUKLU

MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/1996 tarihli ve 22693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.