15 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30626

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek.

b) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa ilişkin konularda toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili yüksek lisans, doktora programları açılmasını önermek ve mevcut önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadının toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

d) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışmalarına katılmak.

g) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

h) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında iş birliği ve iletişimi sağlamak.

ı) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili çalışmaları bir çatı altında toplamak.

i) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Üniversite Senatosunun önereceği adaylar dikkate alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üye Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı çalışan Ordu Üniversitesi öğretim elemanları arasından dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde kararlaştırmak.

c) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu üyeleri şu şekilde oluşur:

a) Üniversitede toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan öğretim elemanları.

b) Öğrenci temsilcisi.

c) Üniversite dışından gerek kamu gerekse sivil toplum olarak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularından faaliyet gösteren temsilciler.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.