14 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30625

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “10 kHz-60 GHz” ibaresi “10 kHz-94 GHz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Güvenlik Sertifikasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde sistem işletmeye alınır ve sistemin faaliyete geçmesini müteakip 7 iş günü içerisinde gerekli ölçümler yapılarak asgari olarak EK-3’te yer alan Ölçüm Değerleri Formundaki bilgiler, Kurumun belirlediği süreç, yöntem ve sistemler üzerinden Kuruma teslim edilir. Sabit elektronik haberleşme cihazlarının işletmeye alınmaması nedeni ile EK-3 Ölçüm Değerleri Formundaki bilgilerin süresi içinde gönderilmemesi halinde Güvenlik Sertifikası iptal edilir. Ancak aynı yer için yeniden Güvenlik Sertifikası müracaatı yapılabilir.”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı  “Ölçüm yapacak personel” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Ölçümler, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokulu ile liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar esas olmak üzere, ihtiyaç halinde dört yıllık lisans mezunları dâhil edilerek usul ve esasları Tebliğ ile düzenlenen ve Kurum tarafından verilen teknik, teorik, mevzuat ve ölçümlere dair eğitimleri tamamladıktan sonra yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olan kişiler tarafından yapılır.

(2) Kurum tarafından verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlara ölçüm işlemlerine esas olan ölçüm sertifikası düzenlenir. Bu kişilerin taşıması gereken nitelikler, sınav şartları, eğitim içerik ve takvimi ve ölçüm sertifikası verilmesine ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 kHz-60 GHz” ibaresi “10 kHz-94 GHz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.