13 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30624

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) İlgili kurul: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ç) İntibak komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,

d) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak belirlenen öğrenci iş yükünü,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler,

İntibak ve Muafiyetler, Ders Kayıtları

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınavla ve özel yetenek sınavı ile birimlere kayıt hakkı kazanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda eş değer örgün öğretim programına kayıtlı olmayan adayın başvurusuyla ya da elektronik kayıt yoluyla yapılır. Elektronik kayıt yapamayan adaylar kayıtlarını şahsen ya da noter onaylı vekili aracılığı ile yaptırabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, Üniversite tarafından ilan edilir. Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(3) Öğrencilerin, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması ve ders kaydı yapması gerekir.

(4) İlgili mevzuata göre katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemeyenler ve kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 6 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Kurum içi yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin bölüm ve programları arasında kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

İntibak

MADDE 8 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere eşdeğer olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) İntibak işlemleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl/yıl ders kayıtları

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrenciler ders kayıt raporunun çıktısını almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

(5) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.

(6) Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edilen staj takvimine uymaları zorunludur.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Ders muafiyetine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılır.

(3) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır. 

(4) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen programlar için enformatik bölüm başkanlığı tarafından bilişim teknolojileri ve uygulamaları dersi muafiyet sınavı yapılır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yıl sınav günleri bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Örgün öğretim yapan birimler, ilgili bölüm/programların önerisi, ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programı açabilirler.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir; ancak ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan birimlerde ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 14 – (1) Önlisans ve lisans ders programları ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Birimlerin ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer alabilir.

(3) Birimler bazı derslere ön şart koyabilirler.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanır.

(6) Önlisans ve lisans programları için üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.

(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Önlisans, lisans programlarından mezun olabilmek için, önlisans öğrencilerinin en az 120 kredi, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi bütünleşik program öğrencilerinin en az 300 kredi, Tıp Doktorluğu programı için en az 360 kredi ders almaları gerekir.

(4) İsteğe bağlı staj uygulayan önlisans ve lisans programları için staj dersi kredisi mezun olabilmek için alınması zorunlu olan kredi toplamının dışında tutulur.

Ders yükü ve üst yarıyıldan ders alma

MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre tespit edilecek o yarıyıl/yıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır.

(2) Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin ders yükleri staj dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir.

(3) GNO’su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunması durumunda staj dersi kredisi kadar artırılabilir. Kayıt olunan yarıyılda staj dersi bulunmaması durumunda ders yükleri artırılamaz.

(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders yükü staj dersi hariç 2/3 oranında artırılabilir.

(5) Üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir.

(6) Staj dersi için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.

(7) Çift anadal ve yandal programı öğrencilerinin her yarıyılda alacağı toplam ders yükü, staj dersi hariç, o yarıyıla ait anadal ders yükünün iki katını aşmayacak şekilde artırılabilir.

Çift anadal programı

MADDE 17 – (1) İlgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi önlisans/lisans programlarına yakın olan bir başka önlisans/lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir önlisans/lisans diploması almalarını sağlayan çift anadal programı uygulanabilir.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 18 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir önlisans/lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi önlisans/lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir önlisans/lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 19 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ilgili bölüm başkanlıklarınca öğretim üyeleri veya gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Öğrenciler yarıyıl içi sınavları, çalışmaları ve yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı yapılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama veya laboratuvar sınavları açılabilir. Yarıyıl/yılsonunda aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemlerinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlarının onayı alındıktan sonra ilgili birim tarafından kayıt yenileme tarihinden önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.

(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim edilir.

(7) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemek,

b) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler hariç teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

c) Dersin, varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak gerekir.

(8) Ders ve laboratuvarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, bu maddenin yedinci fıkrasındaki başarı koşulları laboratuvarlar için de aynı şekilde geçerli olur.

(9) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve NA notu verilir.

(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.

(13) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili düzenlemeler engellilik durumlarına göre ilgili kurullar tarafından belirlenir.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 21 – (1) Birimlerde bir dersin başarı notu Senatoca belirlenen bağıl değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

(2) Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

(3) Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir.

(4) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve bütünleme sınavı notu yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer.

(5) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu Üniversite Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki hükümlere göre belirlenir.

(6) Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur. Öğrencinin başarısız olduğu dersin (FF, FD) bütünleme sınavına girmemesi durumunda bir önceki harf notu geçerli olur.

(7) Eğitim programlarında zorunlu staj dersi bulunan birimlerde staj dersinin uygulanması ve değerlendirilmesi Senato ve ilgili kurullar tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Sınav değerlendirme esasları hazırlık sınıflarında Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Notlar ve katsayıları

MADDE 22 – (1) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

a)

Başarı Notu         Katsayı

      AA                  4.00

      BA                   3.50

      BB                   3.00

      CB                   2.50

      CC                   2.00

      DC                   1.50

      DD                  1.00

      FD                   0.50

      FF                    0.00

b) Bunlardan;

1) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB ve CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Staj dersini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu verilir.

2) Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.

3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Staj derslerinde başarısız olan öğrencilere K (geçmez) notu verilir.

4) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

5) M (muaf); daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersler için verilen işarettir.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalaması olup o yarıyılda aldığı dersler için başarı durumunu gösterir. GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalaması olup almış olduğu tüm dersler için başarı durumunu gösterir.

(2) Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(3)  Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Başarı veya başarısızlık

MADDE 24 – (1) GNO’su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.

(2) Öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten FF, FD, K ve NA notu alan öğrenciler bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda, öncelikle kaydolmak zorundadırlar. Ancak ön koşul uygulanan müfredatlarda, öğrencinin ön koşul şartını sağlayamadığından dolayı kaydolamadığı dersler bu zorunluluğun dışındadır.

(2) Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de, kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyıl/yılda tekrarlayabilirler. Yukarıdaki ikinci fıkrada belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(5) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Alttan devam zorunluluğu olan dersler ile ilk defa alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci, bu derslerden alt yarıyılda olan dersi almak zorundadır. Öğrenci birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden birini ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden alabilir. Öğrencinin öğrenim gördüğü programın şubesi ya da diğer öğretim türü yoksa öğrenci dönem dersini bırakır, alttan dersi alır.

(6) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itirazlar ve düzeltme

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta sonra ilan edilir. Sınav evrakının ilgili birime verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç onbeş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Süresi, Kayıt Silme ve Sildirme, İzin, Mezuniyet ve Diploma

Öğrenim süresi

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

 (6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda;

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ile Üniversiteden ayrılmak istemesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde,

ilişiği kesilir.

(2) Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği azami öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olması durumunda sınav hakkından faydalanmaması veya alması gereken ders sayısını yapılan ek sınavlar sonunda belirtilen sayıya düşürememesi durumunda kaydı silinir.

İzin

MADDE 29 – (1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.

(3) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Diploma

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, ilgili yönetim kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 sayılı Kanunda öngörülen diploma verilir. Diplomalar, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir.

(2) Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde Üniversite ile ilişiği kesilerek ön lisans diploması verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese gönderilmek veya ilgili birimde ilân edilmek suretiyle yapılır. En son adresin tebligata elverişli olmaması veya tebligatın yapılamaması halinde öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başka adres araştırması yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, lisans programlarından mezun olabilmeleri için 130±10 kredi-saat, önlisans programından mezun olabilmeleri için 70±5 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan ortak zorunlu dersler bunun dışındadır.

Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Azami öğrenim süresi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak hesap edilir.

(2) Trimester ile eğitim alan öğrenciler mezun olana kadar bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.