13 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30624

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BAKA: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

ç) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Öğrenciler: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini,

f) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

g) Sektör Aktörleri: Kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve uygulayıcılarını,

ğ) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve insan kaynağının kamu sektörüne, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlamak.

b) Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için Üniversite adına bir irtibat birimi olabilmek.

c) Tanımlanmış sektör dalları ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

ç) İşbirliği faaliyetleri kapsamında akademik personellerden oluşan farklı alanlardan proje danışma ve gerçekleştirme ekiplerinin kurulmasını sağlamak.

d) Şehir ve bölge adına projeler geliştirilmesini teşvik ederek, yönlendirici ve organize edici olmak.

e) Şehir ve bölge aktörleri tarafından geliştirilen devlet destekli projelerin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sunmak.

f) Geliştirilmesi önerilen projeleri geliştirme ve olgunlaştırma adına danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurumlarca yapılan proje duyuruları ve araştırma programlarının öğretim elemanlarına, fakülte ve enstitülere, ilgili merkez ve birimlere duyurulmasını sağlamak üzere Üniversite içinde bilgi dolaşımı ve duyuruların organizasyonunu yapmak.

h) Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından yürütülen, ulusal ve uluslararası kurumlarca destekli projelere ilişkin bilgilerin proje adı, bütçesi, birimlerde yürütülen proje sayıları gibi kayıtlarını tutmak.

ı) Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak.

i) Üniversitenin birimlerince gerçekleştirilen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları yayımlamak.

j) Kamu sektörüne, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaçları doğrultusunda akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetin verilmesini organize etmek.

k) Öğrenci ile sektör aktörlerini buluşturan eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek.

l) Şehir ve bölgedeki girişimcilere, iş adamı ve iş kadınlarına ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak.

m) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının yararlanmalarını sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak.

n) Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürekli eğitim ile ilgili faaliyetler;

1) Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret gibi sektörlerdeki işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, sürekli eğitim programlarından oluşan mesleki ve teknik eğitim yoluyla yeni bilgi ve teknolojileri sunmak, mesleki, bilimsel bilgi, beceri ve teknoloji düzeyini yükseltmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere, eğitim kursları, seminerler ve sertifika programları düzenlemek ve faaliyetlerini planlamak,

3) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iletişime geçerek personelleri için gerekli eğitim programları ve konuları oluşturmak, ilgili akademisyenler aracılığı ile bu eğitimleri gerçekleştirmek,

4) Batı Akdeniz bölgesindeki KOSGEB ve BAKA gibi kurumlar tarafından girişimci adaylarına verilen eğitim faaliyetleri için kurumsal bir irtibat ve koordine sistemi kurmak,

5) İş dünyasına yönelik olarak, girişimci adayları ve iş adamları/iş kadınları için iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik olarak hizmet verecek bir İş Adamı Okulu sistemini kurmak, ilgili eğitimleri kurgulamak ve düzenlemek,

6) Genç, kadın ve dezavantajlı gruplara öncelikli İş Geliştirme Merkezi kurarak öğrenciler ve Burdurluların girişimciliğinin geliştirilmesine katkı vermek,

b) Proje geliştirme ile ilgili faaliyetler;

1) Proje yazım aşamasında, kuruluşlara ve şahıslara akademik danışmanlık desteği vermek,

2) Üniversitedeki akademisyenlerin özel ve kamu sektörlerine yapabileceği akademik danışmanlık alanları ile proje desteği vermek isteyen akademisyenleri araştırarak, faaliyet alanlarına göre ayrılmış bir danışman havuzu oluşturmak,

3) Oluşan danışman havuzlarına göre üst proje danışma ekipleri oluşturmak,

4) Sektörlerin, kuruluşların ve bölgenin gelişimine yönelik sektör aktörlerinin veya akademisyenlerin proje fikirlerini olgunlaştıran, daha nitelikli ve fayda sağlayan projeler haline dönüştüren proje olgunlaştırma faaliyetlerini düzenlemek,

5) Üniversite dışında KOSGEB ve BAKA gibi kurumlar tarzında projeler yazmak ve danışmanlık desteği almak isteyen şirket veya şahıslara danışmanlık desteği sağlanmasını koordine etmek,

6) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, tez konusu belirleme aşamasında bölgenin ihtiyaçları ve mevcut proje önerileri doğrultusunda yönlendirme yapmak,

c) Sektör danışmanlığı ile ilgili faaliyetler;

1) Temel ve alt danışmanlık sektör/faaliyet alanlarını oluşturmak,

2) Sektör kuruluşlarının doğrudan öğretim elemanları ile ilişki kurarak yaptığı/yapacağı işbirliği ve danışmanlık tekliflerini Yönetim Kurulu aracılığı ile Üniversitenin ilgili birim ve akademisyenlerine yönlendirmek,

ç) Stratejik araştırmaları ile ilgili faaliyetler;

1) Beklentiler doğrultusunda piyasadaki özel işletmeler için pazar araştırmaları hizmeti gerçekleştirmek, bu süreçte, konu hakkında eğitilmiş lisans ve lisansüstü öğrencilerden faydalanmak,

2) Yerel kamu kuruluşların vatandaşlar nezdinde gerçekleştirmek istedikleri veya ilgili akademisyenlerin yapılması gerektiğini düşündüğü büyük çapta kamuoyu araştırmaları gerçekleştirmek, analizlerini ve raporlamalarını hazırlamak,

3) Üniversitemiz Enstitüleri ve araştırma merkezlerinin yapacağı araştırmalar ve lisansüstü tezlerinin Burdur şehrinin sorunlarına yönelmesi için gerekli yönlendirme ve teşvik sistemlerini oluşturmak,

4) Burdur’un sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine yönelik konularda araştırmalar yapmak ve bunları raporlayıp Burdur kamuoyu ve ilgili kesimlerle paylaşmak,

d) Sektör akademisi birimi faaliyetleri;

1) Üniversite öğrencilerinin sektörel bir eğitim almalarını sağlayacak, sektördeki uygulayıcıların eğitimci olduğu bir sektör akademisi sistemi kurmak,

2) Gerekli ders modülleri için akademisyenlerden ve sektörlerden önerileri almak, öğrenci ve sektör aktörünün buluşması adına zaman ve mekân planlamasını gerçekleştirmek,

3) Üniversite öğrencilerinin uygulamaya dönük eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının artırılmasına yönelik staj imkânları oluşturmak,

4) Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatların iş dünyasının beklentisini karşılayacak biçimde düzenlenmesi için sektör aktörleri ile istişare toplantıları düzenlemek,

5) Üniversite genelinde kariyer rehberliği sistemini kurmak,

6) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sektörden ilgili aktörler ile buluşturarak tez konularını belirlemeye yönelik çalıştaylar düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede görev yapan akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü tarafından önerilen iki Merkez Müdür Yardımcısı Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin koordinatörlerinin atamasını yapmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin görev ve sorumluluklarını belirlemek, faaliyetlerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversitenin ilgili akademik birimlerinden en az beş öğretim elemanı ve sektör aktörleri arasından seçilen bir kişi ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreliğine görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört, istekleri halinde ilgili sivil toplum kuruluşlarından iki, kamu kurum ve kuruluşlarından iki ve yerel yönetimlerden iki olmak üzere toplam altı, özel sektörden altı ve öğrenci konseyinden bir üye olmak üzere en az on yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(3) Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak.

b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak.

c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisinin kurum içi veya kurum dışı paylaşımcılarca yapmış olduğu protokoller; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında devam eder.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.