13 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30624

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

b) Enstitü: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ç) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

e) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

g) Uygulama esasları: Senato tarafından onaylanmış Üniversiteye ait lisansüstü eğitim ve öğretim uygulama esaslarını,

ğ) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, bir anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü program açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri veya ilgili anabilim dallarında görevli bir öğretim üyesi enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler enstitüce ilan edilir.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(7) Lisansüstü programlarla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile protokol düzenlenebilir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en az iki dönemden oluşur. Her bir lisansüstü programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yarıyıl süresi, bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile bütünleme haftası bitimi arasındaki süredir.

Öğretim planları, dersler ve AKTS değerleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları bu Yönetmelikte belirtilen asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi kullanılır.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.

(5) Uzmanlık alan dersi ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri uygulama esaslarında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kaydı yapılmaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile tespit edilir. Aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belirlenir.

(4) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklularla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için bir lisans veya yüksek lisans programının diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan denklik belgesi (tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında okul tanıma yazısı) ibraz edilmelidir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazanılan programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, lisansüstü eğitimde verilen derslerin yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.

(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim dallarının görüşleri alınarak enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ders alınan dönemler için toplam en fazla otuz AKTS ders yükünden oluşur.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz; öğrencinin transkriptinde gösterilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, enstitü tarafından onaylanır, kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yapılır. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödeyerek alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerekir.

(2) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkartma haftasına ilişkin tarih aralığında kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler. Ancak yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının enstitü yönetim kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği dersler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 17 – (1) Öğrenci, kayıt dondurma talebinin nedenlerini açıklamakla ve belgelemekle yükümlüdür. Kayıt dondurma talebi sadece akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme haftasında yapılabilir. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Mazeret, kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Devam zorunluğu ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili anabilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine sayılabilir.

(4) Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli girmeyen öğrencilerle girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

(6) Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak belge ile mazeretini belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sınavlar için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(7) Yapılan sınavlara ait tutanaklar, sınav kağıtları, yoklama kağıtları, cevap anahtarı, optik okuyucular, ödev ve uygulamalara ait belgeler sınavı takip eden beş iş günü içinde kapalı zarfta enstitüye teslim edilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar ile ilgili belgelerin saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 20 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.

c) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

ç) Ders geçme notu yüksek lisansta en az 65, doktorada ise en az 75’tir.

d) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarında tanımlanmıştır.

Sınavlarda kopya

MADDE 21 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.

(2) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Bu derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca teklif edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders veya dersleri alırlar.

(3) Bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar.

(4) Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) olarak hesaplanır. GANO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Notların ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 24 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç beş iş günü içinde Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir. Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Muafiyet ve İntibak

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Muafiyet başvuruları akademik takvimde belirtilen kayıt yaptırma tarihlerinde yapılmalıdır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder. Akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihlerinin başladığı güne kadar Enstitüye ulaşmayan taleplerin Muafiyet işlemleri yapılamaz.

(3) Muafiyet ile ilgili diğer esaslar Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 26 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 19 uncu maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 27 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî öğrenim süresine eklenir.

Disiplin

MADDE 28 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kayıt yaptıran öğrenciler; 30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan enstitü yönetim kurulu kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları enstitü tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.