12 Aralık 2018 Tarihli ve 30623 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 459)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 460)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 461)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 462)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Sermayesinde Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yürürlük Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Türkiye Varlık Fonuna Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 463)

 

YÖNETMELİKLER

––  Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/49)

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2018 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2018 Tarihli ve 2014/2502 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2018 Tarihli ve 2015/97 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2018 Tarihli ve 2015/11867 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: Anayasa Mahkemesinin 22/11/2018 Tarihli ve 2015/269 Başvuru Numaralı Kararı ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri