12 Aralık 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30623

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK

GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu; Ek 3’te belirtilen B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesine ve Ek 4’te belirtilen C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilmesinde, 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2008

26897

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/3/2018

30374