10 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30621

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Birim: İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını,

d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu,

e) Müdür: Üniversitenin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü,

f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ve Kayıt

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Her akademik yılda bir sonraki öğretim yılı için Üniversitenin birimlerine alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının başında, ders kaydı veya yenilenmesi esnasında ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyetince öğrenim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edilen tarihler arasında Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Yönetim Kurulunda görüşülerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlanır.

Kayıt sildirme

MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci veya resmi vekili, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüklere başvurur. İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt silme işlemi yapılarak ilişiği kesilir.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl öncesi dönemin mali taahhüdünü yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde öğrencinin kaydı silinmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait yapmış olduğu ödemeler iade edilmez.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup farklı bir yükseköğretim ortamına ve kültürüne yönelik kazanım edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Üniversitede tam zamanlı eğitim almak isteyen öğrenciler özel öğrenci olmak için başvurabilirler. Başvurular ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Engelli öğrenci

MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerde eşdeğerlik

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü de alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim dili

MADDE 16 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim öğretim programları dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan az olmamak üzere kısmen, yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir.

Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi

MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil dersleri hakkında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.

(2) Yabancı dilde öğretim, Senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan programlar için zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler.

(3) Senatonun belirleyeceği esaslara göre yoğunlaştırılmış yabancı dil yaz programı açılabilir ve yine uygun görülen tarihlerde seviye tespit sınavları düzenlenebilir.

Türkçe hazırlık eğitimi

MADDE 18 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

Meslekî hazırlık eğitimi

MADDE 19 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında gerekli görülmesi hâlinde meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler lisans eğitimine devam edemezler.

Eğitim öğretim dönemleri

MADDE 20 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimler dışındaki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato kararı ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört hafta (yetmiş işgünü)’dır. Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim öğretim süresi, ek süreler ve intibak

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz konusu süreler için de öğrenim ücreti öderler.

(2) Kayıtlı oldukları diploma programını belirlenen azami sürede tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Dersler

MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanır.

(2) Dersler aşağıdaki şekildedir:

a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır.

b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan;

1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

c) Ön koşullu dersler, alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri özel bir içerik ve yöntemle okutulabilir.

(3) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan değerdir.

(4) Bir sonraki akademik yıla ait ön lisans ve lisans eğitim programlarında okutulacak dersler, bu derslerin haftalık saatleri ve AKTS değerleri Rektörlükçe belirlenen takvime göre ilgili kurullarda kabul edilerek Senatonun onayına sunulur.

(5) Öğrenciler, muaf tutuldukları ve transferini yaptırdıkları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

Ders programlarının tespit edilmesi

MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular, Rektörlükçe belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır.

Çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında ağırlıklı not ortalaması 2,70 ve üzerinde olan öğrencilere çift ana dal, ağırlıklı not ortalaması 2,48 ve üzerinde olan öğrencilere ise yan dal programına devam etme hakkı verilir. Bu programlar hakkında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu dersler alınabilir.

(2) Öğrencilerin seçtikleri isteğe bağlı seçmeli derslerden alınan not, öğrencinin başarı durumunda, genel not ortalamasında ve AKTS hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde, danışmanların onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez.

(4) Eğitim öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli AKTS krediyi tamamlamaları zorunludur.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin genel sınavına alınmaz.

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı ve üç ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan sıfır puan almış sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir dersin sınavına girmesi durumunda, aldığı not ilân edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu kapsamda değerlendirilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler. İlgili kurulların kararları ile genel sınav için baraj notu konulabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin, yılsonunda yapılan ve kurul derslerinin içeriğini kapsayan sınavları genel sınav niteliğindedir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmiş beş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar. Muafiyet notunun hesaplanmasında virgülden sonraki rakamlar beş ve üzeri ise tam sayıya tamamlanır.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak genel sınav notundan feragat edilerek girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece bir dersten bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime dilekçe ile başvurmak zorundadır.

ç) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

Ders başarı durumu

MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir.

(2)  Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür:

                                  HARFLİ BAŞARI              BAŞARI

PUANLAR                         NOTU                       KATSAYISI             DERECESİ

95-100                                   A                             3,77-4,00                   Pekiyi

90-94                                     A-                            3,55-3,76                   Pekiyi

85-89                                     B+                           3,34-3,54                   Pekiyi

80-84                                     B                             3,13-3,33                   İyi

75-79                                     B-                            2,91-3,12                   İyi

70-74                                     C+                           2,70-2,90                   İyi

65-69                                     C                             2,48-2,69                   Orta

60-64                                     C-                            2,27-2,47                   Orta

0-59                                       F                              (F1-F2)                     Geçmez

(3) Yukarıdaki tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından;

a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere verilen harf notudur.

b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur.

(4) Üniversiteye kabul edilmiş olup intibakı yapılan öğrencilerin not transferi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Başarılı olunan derslere ait aktarılan puan, Üniversitenin en düşük başarı puanının altında ise en düşük başarı puanı ve başarı katsayısı ile intibakı yapılır.

b) Dörtlük not sisteminden farklı bir katsayı sisteminin uygulanmış olması halinde, aktarılan puanlar orantı yoluyla Üniversitenin dörtlük not sistemine dönüştürülür.

c) “Başarılı”, “Geçer”, “Pass”, “Muaf” ve benzeri olarak ifade edilmiş başarı notları aynen kabul edilir ve ortalamaya katılmaz.

ç) AKTS değeri olmayan dersler, eşleştirilen derslerin AKTS değerleri esas alınarak aktarılır.

d) Sadece harfli başarı notu olan derslerin aktarımında (c) bendine göre işlem yapılır.

Not ortalaması

MADDE 29 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Yaz öğretimi dâhil tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, son alınan not hesaplamaya katılır.

(3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci haneyi artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Öğrencilerin başarı durumları

MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden genel ağırlıklı not ortalaması 3,13 - 3,54 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,55 - 4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Bir dersten (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, 25 inci madde hükümlerine göre o dersi tekrar ederler. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce almış oldukları dersleri danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Derslerden (F1) ile kalan öğrenciler için ders tekrarında devam mecburiyeti aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin ara sınavlarına da katılmak zorundadır.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Bu itiraz öğretim elemanı/öğrenci tarafından ilgili dekanlığa, müdürlüğe veya hazırlık sınıfı koordinatörlüğüne sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş işgünü içinde verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir. Başvurular, ilgili kurullarca karara bağlanır.

Sınavlarda kopya

MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin soruşturması sonucu kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya verdiği anlaşılan öğrenciye o sınavda sıfır notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler ve İzinli Sayılma

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, hazırlık sınıfı koordinatörlüğünün görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrenciler, öğrenim ücretlerinin tamamını öderler.

(2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe kadar yapılır. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar.

(3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan mazeret sınavına alınırlar.

Eğitim amaçlı izin

MADDE 35 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir.

İzinden dönüş

MADDE 36 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir. İznini tamamlayan öğrencilerin, kayıtlarını aktifleştirmek için ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Hastalık izni

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini hekim raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporlarını ilgili akademik birime rapor düzenleme tarihini izleyen beş işgünü içerisinde teslim eden öğrencilerden sağlık mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavlarına girebilirler. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

Diploma verilme şartı

MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön lisans diploması

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla ön lisans diploması verilir.

Lisans diploması

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Tıp fakültesi öğrencilerinden dördüncü yıldaki bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlara, istekleri hâlinde tıp alanında lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 41 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

Disiplin işlemleri

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disipline aykırı davranışları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.