9 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30620

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR POLİTİKALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci  fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; şehir araştırmaları ve politikaları alanında akademik ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, gerçekleştireceği faaliyetlerle toplumdaki şehir araştırmalarına ilişkin farkındalığı yükseltmek, şehir ekonomisi ve sosyolojisi perspektifinden ülkemizin şehir politikaları alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması noktasında her türlü bilimsel katkıyı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:

a) Şehir araştırmaları ve politikaları alanında bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Üniversitede bu alanda faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü programları desteklemek.

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ile araştırmacılara ve yerel yönetimlere yapılandırılmış veri sunmak.

ç) Yayın yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmeti vermek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Çalışmalar sonucunda üretilen bilgi ve bulguları çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlar aracığıyla ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmak.

ğ) Seminerler ve sertifika programları düzenlemek.

h) Arşiv ve kütüphane oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin yerel yönetimler, şehir ekonomisi ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda araştırmaları olan sosyal bilim dallarındaki öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak, bunlara başkanlık etmek ve toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma plânı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plân ve programları hazırlamak.

f) Merkezde plânlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

ğ) İlgili paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak Üniversite lehine politikalar üretmek.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve merkezin amaçları ile ilgili alanlarda çalışan/çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür dâhil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma plânı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezin bütçesini yıllık bütçe takvimine göre hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya Merkeze katkısı olacağı düşünülen kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve bağımsız kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az yedi, en çok dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversite Genel Sekreteridir.

Döner sermaye

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 10/3/2000 tarihli ve 23989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.