8 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30619

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMİ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aylık beyannamelerin” ibaresi “elektronik ortamda tutulacak defterlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve her sayının kaç nüsha basıldığını gösteren baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgelerin” ibaresi “her sayısına ilişkin toplam temiz ve bozuk baskı adetlerini gösteren baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgeler ile baskı yeri, saati ve tekniğinin” olarak, (c) bendinde yer alan “olunduğunun” ibaresi “edildiği ve varsa faturası düzenlenmiş abone adedinin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda kadro bildirim zorunluluğu

MADDE 54 - (1) Gazeteler, kadrolarındaki fikir işçilerine ait işe giriş, çıkış, unvan değişikliği, vergi ve sigorta tahakkuklarına dair bilgi ve belgeleri ilgili valiliklerin de kullanımına sunulan Kurumun elektronik sistemi üzerinden bu işlemlerin yapılmasını müteakip en geç üç iş günü içerisinde, görev alanlarına göre Kuruma veya ilgili valiliklere ulaştırmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışında gönderilmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin neler olacağının tespitine, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler yetkilidir.

(3) Elektronik ortamdaki kadro durumuna ilişkin bilgi ve belgeler, beyan edildikleri konularda kazanılmış hak sağlamaz ve içerdiği bilgilere ilişkin doğruluk veya gerçeklik karinesi teşkil etmez.

(4) Elektronik ortamdaki kadro durumuna ilişkin bilgi ve belgeler hakkında doğru olmayan, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunulamaz. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan tespiti halinde, bunlar yayınlama hakkının durmasını gerektirmese dahi, ilgili gazeteler hakkında, 25 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları uygulanmak suretiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum hizmetlerine yönelik faaliyetleri Kurumun diğer bir şubesi tarafından yürütülen şubelerin il mülki sınırları içerisinde yayınlanan gazeteler ile 109 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gazeteler, basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Kurum şubelerine ulaştırır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun resmî ilân portalında (www.ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık dokuz binin, bölgesel ve yerel gazetelerde ise dört bin beş yüzün üzerinde farklı sayfa gösterimi ile bu gösterim sayısının en az onda biri kadar kullanıcı sağlayan gazetelere 1/6 oranında,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,12” ibaresi “0,90” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/4/2019 tarihinde,

b) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.