7 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30618

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“ *: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“BH014 Kod No’lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2018

30453

 

 

 

BH014

17.02

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel

01.01-31.12*

 

BSGTY