7 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30618

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AFRİKA SAĞLIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MASAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmak; bu çerçevede tıp, cerrahi ve diğer sağlık alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bu kıtada sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ülkemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmak,

b) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Afrika kıtasında sağlık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, sempozyum, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel geziler yapmak,

d) Merkezin faaliyet alanlarında yayınlar hazırlamak,

e) Afrika kıtasında sağlık alanında çalışmalar yapmak,

f) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak,

g) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi konularında araştırma yapmak isteyen öğrenciler, eğitimciler ve bilim adamlarının projelerini desteklemek,

ğ) Afrika kıtasında sağlık alanında hasta tedavilerini ve bakımlarını yapmak,

h) Afrika kıtasında sağlık eğitimi yapmak ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yapmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.

Danışma kurulu  ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Afrika kıtasında sağlık ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantılar elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.