6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/12/2018 Tarihli ve 1852 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Elektronik Tebligat Yönetmeliği

––  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2017/163, K: 2018/90 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2018/61, K: 2018/107 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


6/12/2018 tarihli ve 30617 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.