30 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30611

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ

MAĞAZALARI) (SERİ NO: 10)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.