27 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30608

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 7 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 429 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde, (ç) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,”

“g) Enstitü: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı Ondördüncü Bölümünün eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerinde yer alan, gıda, yem, hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında faaliyet gösteren kurumlar ile 2547 sayılı Kanun hükümlerince lisansüstü, eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarın” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) İlgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık hizmet birimlerinden I. Hukuk Müşaviri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2018

30409