26 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30607

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini (NÖZMER),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katılımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinlerarası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Üniversite öğrencilerine, diğer kuruluşların ilgili birimlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak.

c) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

b) Özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme araçlarını Türk kültürüne uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak özel gereksinimi olan bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve eğitim programları hazırlamak, oluşturulacak eğitim programlarına göre özel eğitime gereksinim duyan bireyler için bireysel ve grup özel eğitim hizmeti sağlamak.

ç) Özel gereksinimi olan bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

e) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve rehberlik hizmetleri düzenleyerek özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak.

f) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma programlarına devam eden bireyin ailesine sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri destek sağlamak ve bu bireylerin öğretmenlerine özel eğitim hakkında bilgi, öğretimsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak.

g) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek özel gereksinimi olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara katılmak.

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlardaki yetersizliği nedeniyle özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak.

i) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri sonucunda meslekî geçişleri ve istihdamlarına yönelik etkinlikler düzenlemek ve bireyin işe uyum sürecinde personel eğitimlerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile paylaşımına yönelik yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

k) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Yıllık faaliyet programlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunda alınan kararları Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların alınmasını sağlamak,

d) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yılsonunda Rektörlüğe rapor sunmak,

e) Merkezin kadro gereksinimlerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

f) Görevlendirilecek müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

g) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmek,

ğ) Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam en az beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezde gereksinimler doğrultusunda özel eğitim öğretmeni, psikolojik danışman, fizyoterapist, işaret dili tercümanı, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, bilişim teknolojileri öğretmeni, güzel sanatlar ve beden eğitimi alanlarında öğretmenler ve usta öğreticiler Merkez Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Rektör onayıyla görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.