26 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30607

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal ve hayvansal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakültelerin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin her birinden bitkisel ve hayvansal üretim alanlarını ve birimlerini eşit sayıda temsil edecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitenin Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2011

28005