26 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30607

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, etkinliklerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışma Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

“e) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Uygulama birimleri, Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan fonksiyonel organlardır. Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

(2) Merkezin uygulama birimleri şunlardır:

a) Bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.

b) Özel hizmetler birimi.

c) Eğitim faaliyetleri birimi.

ç) Afet ve acil durum yönetim birimi.

(3) Her bir uygulama biriminin altında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarının başkanları ilgili uygulama birim başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayıyla görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2018

30422