25 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30606

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık  ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GSÇ-UYARMER): Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel araştırmalar yapmak, işyerlerinde insan hatalarından kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak ve bu konuda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel ve teknik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Üretimde verimliliği arttırmaya yönelik işyeri güvenliği, toplumsal sağlık ve sağlıklı çevre konularında kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümlerinde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici eğitimler vermek.

d) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, şuralar ve çalıştaylar düzenlemek ve yürütmek, bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel, basılı açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elektronik ortamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel teşekkülle güvenlik, sağlık ve çevre konu ya da konularıyla ilgili ortak projeler yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

h)Yurt içi ve yurt dışı bu tür faaliyetler gösteren merkezlerle işbirliği yaparak projeler ve yayınlar yapmak.

ı) Yaşam boyu öğrenme kapsamında Rektörlük veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ya da kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek.

i) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak; merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, Müdüre vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, merkezin amacına yönelik projeler yapmak ve yardım sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.