25 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30606

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ DİYABET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de diyabete bağlı organ hasarlarını kontrol altına almak amacıyla moleküler ve genetik düzeyde çalışma ve araştırmalar yapmak.

b) Yeni tedavi programlarını yaşama geçirmek.

c) Langerhans adacık transplantasyonu ve kök hücre çalışmalarını yürütmek, bu prensipler doğrultusunda konu ile ilgili tüm bilim alanlarını bir araya getirerek diyabet konusunda gerek klinik gerekse temel bilimler alanında yapılan araştırmaları ve uygulamaları koordineli olarak yürütmek ve çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Araştırma projeleri oluşturmak ve hayata geçirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Diyabet alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve faaliyeti yürütebilecek bir genel alan oluşturmak, Üniversitede bu konuda çalışan tüm birimleri kapsayan çok disiplinli koordinasyon ve ortak çalışma disiplinini geliştirmek.

b) Diyabet alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine devam etmek, yeni projeler üretmek, yürütmek, SCI (science citation index) kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet konusunda klinik ve temel bilimler alanında diğer özel ve kamu kurum-kuruluşları ile Merkez Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak.

c) Deneysel ve klinik langerhans adacık izolasyonu, kültürü ve transplantasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu programı yaşama geçirmek.

ç) Diyabetin radikal tedavisi amacıyla kök hücre laboratuarı kurmak ve çalışmaları yürütmek.

d) Çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi için uluslararası kuruluşlarca belirlenen gerekli fiziki ve teknik şartları tamamlamak ve diyabet alanında bu kuruluşların mükemmeliyet merkezleri arasında yer alması ve son teknolojik araç ve gerecin Merkeze kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurslar, paneller, seminerler düzenlemek ve verilme koşulları Merkezin teklifiyle Senato tarafından belirlenmek üzere katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek, eğitime yönelik el kitapları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdürünün belirleyeceği yardımcılarından birisi vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından altı üye olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan rapor hakkında görüş bildirmek.

ç) Eğitim programları düzenlemek ve bu programlar sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri vermek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden en az on, en çok otuz kişiyi Rektöre Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak önerir. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Gerektiğinde konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

c) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.