23 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30604

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında memur kadroları ve sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilen personelden, müdür veya daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetinde asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin pozisyonlara unvan değişikliği mahiyetinde asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Genel Müdür: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve/veya görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

h) Hizmet süresi: Görevde yükselme sınavı açılan kadro ve pozisyonlar için aranılan hizmet sürelerinin hesabında, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreleri,

ı) Merkez teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkezindeki birimleri,

i) Taşra teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

j) Şirket: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Amir,

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir, başuzman, sivil savunma uzmanı,

2) Uzman,

c) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik şef,

3) Başmakinist,

4) Başteknisyen, vagon başteknisyeni,

5) Makinist, YHT makinisti, revizör, tekniker, teknisyen, vagon teknisyeni,

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Başkontrolör, kontrolör,

2) Bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, lojistik memuru, gişe memuru, puantör, repartitör, sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kondüktör, yemekli ve yataklı servis görevlisi, şeftren,

d) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı yardımcısı,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar: İstatistikçi, makinist, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, pazarlamacı, programcı, psikolog, tekniker, teknisyen, vagon teknisyeni.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç denetçi ve hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir. Ancak, bu unvanlara atamalarda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az iki yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat (Müşavir avukat) unvanında görev yapmış olmak veya en az yedi yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

b) Şirket bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür (idari) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Başrepartitör, şef unvanlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

b) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Başrepartitör, mühendis, şef unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Başrepartitör, mühendis unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

4) Şef, şeftren unvanlarında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ç) Şube müdürü, müdür (teknik) kadrolarına atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksek okulların makine, metalürji, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, demiryolu araçları, bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), uzman (teknik), unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Mühendis, mimar, programcı, çözümleyici, kimyager, istatistikci, teknik şef unvanlarından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

d) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, demiryolu araçları bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az sekiz yıl, tekniker unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

4) Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

e) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az dört yıl, tekniker unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

4) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

f) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksek okulların makine, metalürji, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, demiryolu araçları bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az dört yıl, tekniker unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

4) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, amir, şef unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör unvanında en az bir yıl ya da,

3) Şef, repartitör, mütercim, öğretmen unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) Müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, istatistikçi, kimyager, mimar, programcı, uzman (teknik), öğretmen, şef (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ı) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, mekatronik, otomotiv ve motor, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, şef (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

i) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendis unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

k) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lojistik şefi ve başrepartitör unvanlarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

l) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yolcu hizmetleri şefi ve başrepartitör unvanlarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

m) Kontrolör (EYS Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, yüksek mühendis, uzman mühendis, mühendis, depo şefi, teknik şef, vagon servis şefi, lojistik şefi, istasyon şefi, gar şefi, şeftren, başmakinist, makinist, tekniker, uzman teknisyen, teknisyen, vagon başteknisyeni, vagon teknisyeni, revizör, baş repartitör, repartitör, hareket memuru, unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

4) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde başarılı olmak ya da,

5) EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitiminde veya Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

n) Şef pozisyonuna atanmak için (idari);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Repartitör unvanında görev yapmış olmak veya,

4) Memur, gişe memuru, lojistik memuru, veznedar unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

o) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için en az yedi yıl görev yapmış olmak veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

3) Mühendis unvanında en az iki yıl veya,

4) Başmakinist, başteknisyen, tekniker, teknisyen, makinist, yht makinisti unvanlarının herhangi birinde dört yıl görev yapmış olmak,

5) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ö) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Revizör (başrevizör) veya vagon teknisyeni (vagon başteknisyeni) unvanında; yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, meslek lisesi mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

2) Mühendis unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

p) Şeftren pozisyonuna atanmak için (tren şefi);

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

2) Kondüktör unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,

r) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

s) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;

1) Makinist veya yht makinisti unvanında; lise ve dengi öğrenim mezunları için en az on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ş) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;

1) Revizör veya vagon teknisyeni unvanında; demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü lise mezunları için en az sekiz yıl veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların, demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Vagon Teknisyeni Tamamlama (tekamül) Kursundan başarılı olmak,

t) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü lise mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların, demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak veya,

3) Teknisyen unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

u) Memur, kondüktör, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

ü) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık bilişim sistemleri bölümlerinden mezun olmak,

2) Programcı (uzman programcı) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mimar, mühendis, istatistikçi pozisyonlarına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) seviyesinde puan almış olmak,

c) Öğretmen kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az oniki yıl hizmeti bulunmak,

ç) Pazarlamacı pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

e) Psikolog pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) İki yıllık yüksekokulların elektronik teknolojisi, makine, otomotiv teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, makine teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri ile diğer hususlar

yer alır.

(5) Diğer kurumların personeli ve adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Yazılı sınav TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, duyurulan kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(4) Genel Müdürlük tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlarına göre üç ay içerisinde duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atamaları yapılır.

(2) Genel Müdürlükçe sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle, boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro ve pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

(6) Bu sınava katılacaklarda; Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav Kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile en az şube müdürü düzeyindeki diğer üyelerden olmak üzere beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca aynı usulle beş yedek üye seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak,

b) Yazılı sınav konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek veya sınavı yapan kuruma incelettirerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren veya sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır.

(3) Sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları, itirazın Genel Müdürlüğe intikal tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 20 – (1) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyonlarına ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(2) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl süreyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

(2) Dava konusu olan sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanana kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelde yer alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşıyanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyon için aranan öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olmak koşuluyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımaları kaydıyla uzman, uzman pozisyonuyla aynı düzeydeki diğer görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce görev yapanların aynı unvana tekrar atanmalarında sınav şartı ile alt görev şartı ve süresi aranmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı ve 7 nci maddelerin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.