22 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30603

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/1991 tarihli ve 20941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Merkez Kütüphane eğitim, öğretim ve sınav dönemleri içinde 7 gün 24 saat hizmet verebilir. Çalışanlar normal çalışma süreleri içinde veya dışında ve hafta sonu dönüşümlü olarak görevlendirilebilir. Çalışma saatleri dışında yapılacak dönüşümlü nöbet çizelgeleri Daire Başkanlığınca hazırlanarak çalışanlara tebliğ edilir. Merkez Kütüphane çalışanı, çalışma saatleri içinde veya nöbet esnasında idarenin belirlediği görev talimatı içinde görevini yürütür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/1991

20941