22 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30603

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, etkinliklerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dijital dönüşüm: Hızlı gelişen teknolojik imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin/verimli hizmet vermek ve kullanıcı memnuniyeti sağlamak üzere; insan-iş süreçleri-teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümü,

b) Danışma Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim birimleri: Merkezin Yönetim Birimlerini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çok çeşitli araştırma yöntemleri kullanarak Aydın şehrinin ve Üniversitenin bölgesel, ulusal ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanlarını tespit edip süreli yayınlar ve medya yoluyla deklare etmek.

b) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve projeler ışığında sadece stratejik tavsiyeler değil Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, teşvik etmek ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için bilimsel etkinlikler, yarışmalar ve hızlandırıcı girişimci etkinlikleri düzenlemek.

c) Merkeze bağlı özel bir izci ekip kurarak Aydın’da ve bölgede gerçekleşen yarışmalarda veya medya gösterimlerinde yetenekli proje sahiplerine ulaşmak, bunları desteklemek ve girişimcilerle buluşturan menajerlik sistemini oluşturmak.

ç) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve millî güvenlik hedefleri doğrultusunda insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirmek ve araştırma destek programları için yönlendirici hizmetlerde bulunmak.

d) Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve medya çalışmalarıyla bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan lobi hareketini başlatmak.

e) İnternet ortamının ekonomik, ticarî ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımı teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak.

f) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin, Aydın şehrinin ve bölgenin ekonomik kalkınma, sosyal gelişim ve millî güvenlik hedefleri doğrultusunda attığı Ar-Ge, patent, faydalı model ve girişimcilik faaliyetlerini takip etmek, araştırmak, süreli yayınlarla farkındalığını arttırmak ve desteklemek.

b) Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirdiği güçlü misyonunu vurgulayan ve sürdürülebilirliği destekleyen Ar-Ge faaliyetleri yürütmek.

c) Üniversitenin sıfır atık entegrasyonu, altyapı gereksinimleri, uyumlaştırma süreçleri ve süreç yönetimini ölçümlemek, kontrol etmek, yönetmek için büyük veri temelli Ar-Ge çalışmaları yapmak.

ç) Üniversitelerde e-Devlet sistemi altyapısının entegrasyonu ve sıfır bürokrasi projesi için yazılım ve donanım temelli çözümler ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmek.

d) Eğitimde güncel dijital dönüşüm gelişmelerini araştırmak, Üniversitede uygulama ortamları hazırlamak, eğitimler vermek ve Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirmek.

e) Acil durum, afet yönetimi ve sınır güvenliği başta olmak üzere insansız hava araçlarının kullanım alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, uygulama ortamları oluşturmak, eğitimler gerçekleştirmek ve Ar-Ge faaliyetleri oluşturmak.

f) Endüstri 4.0 kavramı ışığında otonom robotlar, bulut bilişim, büyük veri ve yapay zekâ alanında gelişmeleri araştırmak, uygulama ortamları oluşturmak, süreli yayınlarla farkındalığı arttırmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri/elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz olarak üç aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür ve müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir üye Müdüre vekillik eder.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak.

c) Gündemi belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları hayata geçirmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, birimler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

e) Merkezin bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetleri ile Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu görevlerin; bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülüp sürdürülmediğini denetlemek.

h) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin faaliyet programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

ı) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

i) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

k) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

l) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek.

m) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az dört gün önce yazı ile bildirilir. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman, eğitmen ve akademik personeli, görüş almak üzere oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardımcısı başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik bir organ olarak; Merkezin amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel, eğitsel, uygulamalı faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmak.

b) Merkezin; bilimsel, eğitsel ve uygulamalı boyutta beş yıllık stratejik planını ve bu plana bağlı yıllık planları ve programları hazırlayarak Rektörün onayına sunmak ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin; planlanan faaliyetleri, uygulamaları, idari, mali ve bütçe konuları ile Yönetim Kurulunun, personel ve diğer kişi ve kurumların araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve bilimsel faaliyetler konularındaki görüş ve taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak, Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların ve projelerin konularına ve özelliklerine göre yönetim birimlerine bağlı geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak.

e) Yönetim birimleri ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını ve niteliklerini belirlemek, bu konuda Rektöre görüş bildirmek.

ğ) Merkezin araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçları hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu doğrultuda rapor oluşturmak.

h) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; dijital dönüşüm konusunda bilgi ve tecrübesi olan yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmış, birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Üniversite dışından yetkinliğini kanıtlamış kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az yedi en çok onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, geriye kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Kurula oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır ve Rektör veya rektör yardımcısının bulunmaması durumunda kurula vekâleten başkanlık eder. Danışma Kurulu, her faaliyet yılında en az bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör seçerler. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(4) Danışma Kurulu üyeleri kişisel görüşlerini yazılı olarak Müdüre sunabilirler.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin stratejik planları ve etkinlik alanlarıyla ilgili konularda değerlendirmeler yaparak, Yönetim Kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur.

Uygulama birimleri

MADDE 11 – (1) Uygulama birimleri, Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan fonksiyonel organlardır. Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

(2) Merkezin uygulama birimleri şunlardır:

a) Bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.

b) Özel hizmetler birimi.

c) Eğitim faaliyetleri birimi.

ç) Afet ve acil durum yönetim birimi.

(3) Her bir uygulama biriminin altında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarının başkanları ilgili uygulama birim başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayıyla görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, uzman ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.