22 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30603

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; astronomi ve uzay bilimleri alanlarında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılmasına destek vermek ve hizmet sunmak, Ankara Üniversitesinin ilgili öğretim programlarında öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirilmesini desteklemek, eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel araştırmalar, projeler, eğitimler ve diğer faaliyetleri yapmak ve yaptırmaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerek duyulan gözlem ve deney aletlerini temin etmek ve kurmak.

b) İhtiyaç duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak.

c) Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile işbirliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine, bilimsel ve tez çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek veya katılmak.

d) Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve topluma yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek.

e) Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, astronomi ve uzay bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Kurs, yaz okulu ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi vermek.

g) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek.

ğ) Bilim-toplum projeleri üretmek, desteklemek ve/veya danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Gerekli hallerde Merkezin görevlerine ve faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm öğretim elemanlarından oluşan komisyonlar oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

c) Merkeze bağlı hizmet konutlarının kullanım esaslarını ve tahsisini belirleyerek uygulamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, astronomi ve uzay bilimleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan 3 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 28/2/2008 tarihli ve 26094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.