21 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30602

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurulan Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organları ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GSÜLİMER): Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumsal refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere üniversite, kamu ve iş dünyasının işbirliğini sağlamaya, öğretim elemanları, öğrenciler ve toplumun diğer bireylerinin liderlik ile liderliğin temel vasıflarından girişimcilik alanlarında yetenek ve bilgi birikimlerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, Türkiye’yi yönetsel ve sosyoekonomik açılardan geliştirecek, girişimci, üretken, vizyon sahibi ve liderlik vasıflarını haiz bireylere ve kurumlara sahip olunmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını yayımlamak,

b) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan girişimci liderlerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve toplumun diğer bireylerinin söz konusu vasıflarının artırılması ile kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje, koçluk, mentorluk ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Liderlik ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve/veya yürütmek,

ç) Liderlik vasıflarını geliştirmek amacıyla girişimciliği ve girişimcileri desteklemek, girişimcilik alanında Üniversitenin öğretim elemanları ile öğrencilerini ve toplumun diğer bireylerini faaliyet göstermeye teşvik etmek, bu amaçla projeler yürütmek veya yürütülen projelere ortak olmak,

d) Liderlik ve/veya girişimciliği desteklemek için yürütülen projelerde görev alacak alt çalışma grupları kurmak,

e) Merkezin amacına ilişkin konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, projeler hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulanmalarını takip etmek,

f) Merkezin amacına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

g) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma yapmaya elverişli fiziksel ve/veya elektronik ortamda kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak ve bu nitelikteki mevcut ağlara katılmak, süreli yayın yapmak,

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirebilir. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır, ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, gerektiğinde Üniversitenin öğretim elemanları ile Danışma Kurulu üyelerinin de yer alabileceği alt çalışma grupları oluşturmak,

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm iç ve dış paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri programların ve uygulama projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek,

h) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,

b) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunulmadan önce değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak,

c) Gündemde bulunan araştırma, eğitim ve uygulama projelerini karara bağlamak, uygulanmalarını denetlemek, gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek,

ç) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla on altı üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personeli, ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.