15 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30596

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI VE LİSANS DÜZEYİ

YABANCI DİL DERSLERİ ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları öğretim ve öğrenim programlarının öngördüğü yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen hazırlık sınıfı ve lisans düzeyi yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenimi ile ilgili uygulamaların esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hazırlık sınıfında yürütülen öğretim ve  öğrenime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık Sınıfı: YDY Hazırlık Sınıfını,

c) Kısmen yabancı dilde eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30'unun yabancı  dilde verildiği eğitimi,

ç) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

d) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

e) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS): Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini ve Türkçe bölümler için zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmayı sağlayan sınavını,

f) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

g) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Öğretim-Öğrenim ve Sınavlar ile İlgili Esaslar

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime  dağarcığını geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı öğretim ve öğrenim esasları

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlarda;

a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.

b) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(2) Hazırlık sınıfı programları Yönetim Kurulu teklifiyle ve Senato tarafından onaylanan düzey ilerleme sistemine göre uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfı programına kayıtlı olup başarılı olamayan öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir.

(4) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında üniversite senatosunun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve bir yıl süre sonunda başarısız olan öğrencilere ek süre tanınmaz.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfının ikinci yılında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiklerinin kesilmesinde ikinci yılın sonundaki Eylül Muafiyet sınavı dikkate alınır.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararı ile örgün, uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemleri uygulanabilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim Kurulu kararı ile farklı öğrenci gruplarına farklı öğretim-öğrenim programları ve sınavlar uygulanabilir.

Yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 7 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında Hazırlık sınıfında öğrenimlerine hangi düzeyde başlayacakları veya muaf olma durumları Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda  YDY tarafından  yapılan Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve/veya Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS) ile belirlenir.

(2) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan önlisans, lisans, lisansüstü öğrencileri hazırlık sınıfından muaftırlar:

a) YDMS'den Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olanlar,

b) Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan uluslararası sınavlardan Senato tarafından kabul edilen ve ilgili eğitim programının eğitim diline ait puanı almış olanlar,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

ç) Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak öğrencilerin lisans veya yüksek lisans eğitiminin tamamını öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede tamamlayanlar,

d) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık sınıfı programına daha önce devam etmiş ve YDMS'de başarılı olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye beş akademik yıl içinde tekrar kayıt yaptıranlar,

e) Türkiye'de bulunan üniversitelerde eğitim dili kayıt yaptıracağı programın dili ile aynı olan bir lisans veya lisansüstü programda eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar,

f) Kayıt yaptırmak istediği programın eğitim dilinde daha önce yurtdışındaki üniversitelerin birinde lisans veya lisansüstü eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim ve öğrenim süresi

MADDE 8 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programa kayıt yaptırmış öğrenciler için Hazırlık Sınıfı öğrenim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile 49 uncu maddesine göre düzenlenir ve öğrenim süresi azami iki yıldır.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Yüksekokuldaki sınav uygulamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) YDDS, eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak veya zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin YDMS'ye girme hakkı elde etmeleri için her akademik yıl başında yapılır.

b) YDMS, öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için gerekli yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla akademik yıl başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ve yaz döneminde yapılır.

Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 10 – (1) Öğrenci başarısı YDY tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esaslara göre değerlendirilir.

Devam durumu

MADDE 11 – (1) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

(2) Hazırlık sınıfındaki düzey programlarına devam koşulu Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.

(3) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, sorumlu oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerini her dönem başında yatırmaları şartıyla  Yönetim Kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. İlgili haktan yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde ilan edilen Güz Dönemi ders başlama tarihinden bir hafta öncesine kadar başvuru yapmak zorundadırlar. Belirtilen sürede başvurmayan öğrenci bu haktan yararlanamaz.

Mazeretler ve izinler

MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli ve izinli sayılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Herhangi bir nedenle YDDS veya YDMS'ye girmeyenlere telafi hakkı verilmez.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) Dikey geçişle üniversitemize yerleşen öğrenciler lisans öğrencileriyle aynı kurallara tabidir.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları ve maddi hata ile ilgili itirazlar sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde YDY'ye yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Esasları

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Lisans düzeyinde verilen zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ve derslerden muafiyet ile ilgili işleyiş Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, Senato kararıyla bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen düzey belirleme ve/veya muafiyet sınavı ile tespit edilir.  Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 26/08/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.