15 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30596

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulan Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer temsilcileri: İlgili birimlerde görev yapanlar arasından seçilen kişileri,

c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aksaray Üniversitesi, öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak,

b) Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak,

ç) Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak,

d) Bölgedeki kurum ve kuruluşların verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek olmak,

e) Merkezin faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, temel amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlamalarına ve uygulamalarına ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerilerini geliştirmek,

b) Aksaray Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,

c) Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak,

ç) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek,

d) Gerek seminer gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat gerçekleştirme konularında yardımcı olmak,

e) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

f) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirmek, iş ve iş gören proje ve programların yürütülmesine destek vermek,

g) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde görevlendirilmelerine olanak sağlamak,

ğ) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

h) Mezun dernekleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda sanal ortamda da ilgili kuruluşlarla koordinasyon, işbirliği ve iletişim ağının geliştirilmesi ile ilgili alt yapının oluşmasına öncülük etmek,

ı) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile “öğrenci bilgi bankası” ve “iş-işyeri bilgi bankası” (Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi) oluşturmak ve işletmek,

i) Kurum ve kuruluşları tanıma, teknik gezileri organize etme ve tecrübe paylaşım ortamları sağlayarak öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanmaları için katkı sağlamak,

j) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

k) Üniversitedeki kariyer planlama ve geliştirme konusunda akademik ve idari personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

l) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje ve benzeri çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

m) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri/elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürütmek üzere akademik veya idari personelden birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin Rektörün verdiği yetkiye binaen gerekli tasarrufta bulunmak,

ç) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurulda alınan kararları uygulamak,

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek,

b) Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık etmek,

c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, bu göreve vekalet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, müdür ve müdür yardımcılarından veya Merkez Müdürünün önerisi ile Rektörün belirleyeceği beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık edebileceği gibi gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi için Rektör yardımcısını görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Kurulun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün çağrısı üzerine en geç altı ayda toplanıp karar almak,

b) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,

c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak,

ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak,

e) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak,

f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak,

g) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilecek Üniversite öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli olması gerekir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler.

(3) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi kariyer temsilcisi olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti vermek,

b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,

c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda almak.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1)  Harcama yetkisi Aksaray Üniversitesi Rektörüne aittir. Rektör gerekli gördüğü durumda harcama yetkisini kısmi olarak Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1)  Merkezin akademik, teknik, idari personel ve kaynak ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.