14 Kasım 2018 Tarihli ve 30595 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 342, 343, 344)

 

YÖNETMELİKLER

––  Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

––  Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

KARAR

––  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2017/32, K: 2018/81 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve E: 2016/5, K: 2018/6 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri