13 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30594

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c)                Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

e)                Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Kur'anKerîm'in bilimsel esaslara dayalı olarak okunması, öğretilmesi ve anlaşılması olmak üzere, Kur'an tarihi ve dili, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, İslâm tarihi, sîret, tasavvuf ve ahlâk gibi İslâmî/dinî ilimler alanında, diğer sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim, sağlık ve fen bilimleri ile disiplinler arası bir anlayış içinde uygulama esaslı akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayımlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, kongre, konferans ve diğer bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)                Merkezin amacına uygun araştırma projeleri hazırlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, bu maksatla araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeleriyle ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Merkez içinde sonuçlandırılmış inceleme ve araştırma projeleri ile Merkezin amacına uygun alanlarda Merkez dışında hazırlanan inceleme ve araştırmalardan Yönetim Kurulunca uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

ç) Merkezin amacına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

d) Benzer konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

e) Merkezin amacına uygun alanlarda uzaktan eğitim-öğretim ve sertifika programları düzenlemek, arkeolojik araştırmalar yapmak, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon projeleri gerçekleştirmek.

f) Kur'an ve Mushaf tarihi ile ilgili arşiv ve müze oluşturmak.

g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikteki bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür ve Müdür Yardımcısı görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının bu Yönetmeliğe uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde gerekli işlemleri yapmak.

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler,  Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 20/1/2014 tarihli ve 28888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.