12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2007 tarihli ve 26473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Genel Koordinatör; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Genel Koordinatör aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer ünite ve birimlerin de başkanıdır. Genel Koordinatör ihtiyaç duyduğu durumda yardımcı görevlendirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2007

26473