12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YAZAMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YAZAMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YAZAMER) amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini (YAZAMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgisayar ortamında yapay zekâ tabanlı öğrenme algoritmaları ile gerçek sistem davranışlarını modellemek, sağlık, imalat ve hizmet sektörleri için akıllı sistemler geliştirilmesi ve uygulanması için teknolojiler geliştirmek,

b) Akıllı sistemler ve yapay zekâ tabanlı uygulamaları odaklı çalışan ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında özellikle yapay zekâ uygulamaları ile ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak,

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı sistemler, yapay zekâ ve sağlık bilişimi ile ilgili olarak programlar açılmasına destek olmak, ders ve seminerler verilmesini sağlamak, içerik hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

e) Akıllı sistemler ve yapay zekâ uygulamaları ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak,

f) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

g) Başta Üsküdar olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren sağlık, sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ yöntemlerinin tekil ve birlikte kullanılmalarıyla çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yapay zekâ teknikleri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zekâ sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

b) Doğadaki canlıların öğrenme, optimum çözüm bulma ve kullanma yöntemlerini ve temel ilkeleri anlamak, karşılaşılan problemlerin çözümünde bilgisayar tabanlı algoritmaların geliştirilmesini sağlamak,

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, çalışma grupları oluşturmak,

ç) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkez ve araştırmacılarla işbirliğine gitmek,

d) Sağlık bilişimi, sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ özelindeki ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,

e) Sağlık bilişimi alanındaki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek ve problemlere yapay zekâ tabanlı sistemli uygulamalar geliştirmek,

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zekâ teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dâhil etmek,

g) Yapay zekâ sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek,

ğ) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, az fazla altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

e) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az iki, en fazla dörttür. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile projeler kapsamında hizmet alımı şeklinde yapılacak sözleşmelerle projelerde görev alacak elemanlar ve bu kapsamdaki burslardan yararlanacak kişilerce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.