12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DİLMER): İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Program Koordinatörü: Açılacak olan eğitim programlarında, kendi alanıyla ilgili programdan sorumlu olan ve programı yürüten kişiyi,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; T.C. vatandaşları ile yabancılara dil eğitimi vermek ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için olanak sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ve talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

c) Türkçe ve diğer dillerin öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek.

d) 5 inci maddede  belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, dil öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak.

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

g) Diğer ülkelerin ilgili birimleriyle ortak projeler düzenlemek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

h) Türkçe ve diğer dillerin öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak.

ı) Öğrencilerin ve araştırmacıların merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

i) Türk dilini ve diğer bir dili ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Bilim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dahil yedi asil üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden birisi görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantı düzenlenebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek,

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Yürütülen programlara katılacak çocuk ve gençlerin seçim ölçütlerini ve etkinlik takvimini belirlemek,

ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile bütçesini düzenlemek,

d)  İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve danışıldığında görüş bildirir.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen Üniversite içinden yedi ve Üniversite dışından üç üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda bulunmak,

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilim kurulu

MADDE 14 – (1) Bilim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda yürütülecek programların bilimsel içeriğini oluşturur, ders programını belirler ve gelen önerileri değerlendirir.

(2) Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak belirlenen her çalışma alanından en az üç ve en çok beş üyeden oluşur.

(3) Bilim Kurulu her yıl en az iki defa olmak üzere, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ve Müdürün başkanlığında toplanır. Bilim Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Bilim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak açılacak programları bilimsel açıdan incelemek; uygulanan mevcut programların aksayan yanlarını gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Gerektiğinde Danışma Kurulu ile bilgi alış-verişinde bulunarak yeni programlar oluşturmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Yürütülen programlarla ilgili olarak Program Koordinatörü seçerek faaliyetlerin daha etkin ve yararlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Program koordinatörü

MADDE 16 – (1) Program Koordinatörü, Bilim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların yürütülmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulunca Üniversitede görevli akademik personel arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Program koordinatörünün görevleri

MADDE 17 – (1) Program Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu programın uygulanması süresince çocuklar ve gençlerin  programa katılmaları için gerekli önlemleri almak,

b) Sorumlu olduğu program ile ilgili olarak ders araç ve gereçlerini programdan önce kontrol etmek,

c) Sorumlu olduğu programın içeriğini ve aşamalarını oluşturarak, eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirleyerek Bilim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Bilim Kurulunun onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmek,

d) Bilim Kurulu ile program eğitmenleri arasında iletişimi sağlamak,

e) Programın yürütülmesi sırasında kullanılacak olan Üniversitenin mevcut dersliklerinin, öğrenci laboratuvarlarının, atölyelerinin, spor salonlarının ve her türlü açık-kapalı alanlarının özenli/etkin/verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

f) Programın aksayan yanlarını Bilim Kuruluna bildirerek programın geliştirilerek güncellenmesine katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünyesindeki derslikler, öğrenci laboratuvarları, atölyeler, spor ve her türlü açık-kapalı alanlar Merkezin kullanımı için tahsis edilebilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.