12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Tam zamanlı uzman: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, klinik psikologlar ve sosyal çalışmacıdan oluşan tam zamanlı ve kadrolu personeli,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yarı zamanlı uzman: Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinde duyulan gereksinim çerçevesinde belirlenen hizmetlere tam zamanlı ve kadrolu olmaksızın ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan uzmanları,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5  – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin yaşamları boyunca eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlarda gelişmesi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkması ve yaşamlarını daha fazla doyum alarak sürdürmesi için profesyonel bir yardım süreci sunmak.

b) Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmesine yardımcı olmak.

c) Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere yönelik önleyici ve gelişimsel çalışma ve uygulamalar sunmak.

ç) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, yayınlar yapmak ve eğitimler sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı ve bilgilendirici yayınlar hazırlamak.

e) Öncelikle Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin ve gerekli durumlarda Üniversite personelinin psikolojik ve sosyal uyum düzeylerini arttırmalarına, problemlerini çözmelerine, gizil güçlerini kullanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

f) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik programları düzenlemek.

b) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

c) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve alışkanlıklarından korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

ç) Üniversite bünyesindeki psikiyatri servisi ile eşgüdüm içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrencileri sevk etmek ve bu öğrencilerin izleme çalışmalarını yürütmek.

d) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

e) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.

f) Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek.

g) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

ğ) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

h) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak, bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek.

i) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

j) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkililiğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak.

k) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlamak.

l) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak.

m) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ya da Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekalet süresi 6 (altı) ayı aştığı takdirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu olmak.

c) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

e) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

g) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

h) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün yanı sıra Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilen 4 (dört) kişi ile birlikte 5 (beş) üyeden oluşur. Üyelerden üçü Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, biri ise Merkezin çalışanları arasından seçilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.

ç) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.