12 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30593

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanlarının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan grupları,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı hemşirelik bakım kalitesini artırmak ve hemşirelik  hizmetlerinin gelişimi için;

a) Hemşirelik bakımına yönelik klinik araştırmaların yürütülmesi, kanıt  temelli  bakım protokol ve kılavuzlarının oluşturulması, bu doğrultuda verilen bakım sonuçlarının sürekli izlenmesini sağlamak,

b) Hemşirelik hizmetlerinin sürekli gelişimine yönelik hemşirelerin mesleki yeterliliklerini  ve verimliliklerini artırmak için mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

c) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak, bakım bilinci oluşturmak ve gelişimi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütür:

a) Hemşirelikte klinik kanıtlara dayalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek için klinik araştırmaları yürütür.

b) Hemşirelikte klinik kanıtlara dayalı, yenilikçi bakım uygulamalarını geliştirmek amacıyla klinik araştırmaların yürütülmesi için uygulama alanlarında gerekli insan gücünü yetiştirir.

c) Hemşirelik ve bakım uygulamaları konusunda araştırma yapmak isteyen hemşireleri ve lisans/lisansüstü öğrencileri araştırmaya yöneltir, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim verir ve öğrenci/hemşirelerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olur ve olanaklar sağlar.

ç) Hemşirelik ve bakım ile ilgili yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda kılavuz ve protokolleri oluşturur, uygulamaya entegrasyonunu sağlar.

d) Bölgede hemşirelik hizmetlerinin gelişimi ve bakım kalitesinin artırılması amacı ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hemşireler, hemşire yöneticiler ve liderlerine danışmanlık yapar.

e) Üniversitemizde ve ülkemizde bakım sonuçlarının iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin yükseltilmesi için dünyadaki gelişmelere paralel olarak bakım yöneticileri, bakım liderleri, vaka yöneticileri ve klinik hemşirelerinin eğitim ve gelişimlerini sağlar.

f) Hemşirelere yönelik mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarını yürütür (Oryantasyon eğitimleri, bilgi güncelleme seminerleri, hizmet içi eğitimler ve kurslar).

g) Hemşirelik ile ilgili tüm faaliyet alanlarında kongre, panel, seminer, konferans ve kısa dönem kurslar düzenler, bu etkinliklere uygulama alanlarında çalışan hemşirelerin ve öğrencilerin katılımını sağlar.

ğ) Hemşirelik ile ilgili faaliyet alanlarında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, üniversiteler, birim, vakıf, enstitü ve diğer disiplinlerle ülkemiz hemşireliğinin gelişmesi yolunda ortak çalışmalar yapar.

h) Hemşirelik fakültesi ile Üniversite hastanesi ve diğer kamu ve özel hastaneler arasında okul-hastane işbirliğini artırarak kanıta dayalı hemşirelik bakımında liderlik yapar.

ı) Merkez Yönetim Kurulunda belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine, hemşirelik faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlar, kısa dönemli eğitim kursları düzenler ve düzenlenmesine katkıda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, hemşirelik fakültesinin tam zamanlı ve kadrolu, hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde kendisine vekâlet etmek üzere bir ya da iki yardımcı görevlendirir. Vekâlet 6 (altı) aydan fazla olamaz. Bu süre aşıldığı zaman, yeni Müdür Rektör tarafından usulüne göre görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.

d) Yıl sonlarında ve istendiğinde Rektörlüğe, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını takiben, Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı benzeri merkezler ile işbirliği yapmak.

ğ) Eğitim ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben, uygulamaya koymak.

Merkez Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; araştırma, eğitim, kurs ve sertifika faaliyetleri, idari ve teknik işlerin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak için, Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer.

Merkez Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

c) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmektir.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün Başkanlığında beş kişiden oluşur. Hemşirelik alanlarında görev yapmış ve çalışmalar yürütmüş, Merkez Müdürünün önereceği iki kat hemşirelik fakültesi öğretim üyesi ve hemşire arasından Rektör tarafından seçilerek, iki yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da birkaçı, Rektör tarafından görevinden alınabilir. Görevden alınan üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu kararı belirler.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma programını ve faaliyetleri belirlemek.

b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Uzun dönem bilimsel ve idari plan önerisini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

d) Merkezin kuruluşlarını denetlemek.

e) Bu Yönetmelik değişikliği önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmesi Merkez Müdürünce teklif edilen öğretim elemanları ve diğer personelin seçimini yapmak.

g) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, proje ve danışmanlık hizmetleri, mali destek, burs ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, söz konusu proje ve hizmetlerin bedelini belirlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını saptamak.

h) Merkeze ve Merkezin amaçlarına maddi ve manevi katkılarda bulunan yerli ya da yabancılara onur üyeliği verilmesi teklifini Rektörün onayına sunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin amacına ya da onuruna aykırı davranışta bulunan Danışma Kurulu üyelerinin üyelikten çıkarılması teklifini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

i) Merkeze başvuran ya da Merkez olanakları ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek.

j) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

k) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı, en fazla otuz kişi olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden belirlenebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Merkez Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerinin çok disiplinli uygulama ve araştırma alanlarının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, Merkez Yönetim Kurulunun önerisiyle en fazla beş kişiden oluşan Merkeze bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite mensupları arasından belirlenir. Çalışma grupları;

a) Hemşirelik klinik araştırmaları,

b) Hemşirelik bakım protokolleri,

c) Hemşirelik mezuniyet sonrası eğitim ve uygulama,

alanlarından oluşturulur.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 17 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve analizler yapmak.

b) Bilimsel seminer, toplantı, eğitim çalışmaları ve kongrelere sunumlar hazırlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve/veya çalışmalarda bulunmak.

ç) Çalışmalarını rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü araç-gereç, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Döner sermaye

MADDE 21 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.