11 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30592

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GEN MÜHENDİSLİĞİ-BİYOTEKNOLOJİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Gen Mühendisliği-Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.